iPhone 5 Camera Lens

iPhone-5-Camera-Lens-(4).jpg

iPhone 5 မ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ Camera Lens တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ Tripod ပါဝင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပံုရိပ္မ်ားကို ၿငိမ္စြာ႐ိုက္ကူးလိုသူမ်ား အဆင္ေျပေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံုဝါသနာရွင္မ်ား
ႏွစ္သက္ၾကမယ့္ Gadget တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Telescope ပံုစံရွိမွာျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာ ပံုရိပ္မ်ားကို ဖမ္းယူေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Tripod ႏွင့္ Telescope ကို Cover ျဖင့္တြဲ၍ တပ္ဆင္ထားမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိ iPhone 5 ကို Cover တြင္ အလြယ္တကူ တပ္ဆင္႐ံုျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သလို၊ အလြယ္တကူ ျပန္လည္ျဖဳတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးမႈ ဝါသနာရွင္မ်ား ႏွစ္သက္ၾကမွာျဖစ္ၿပီး ဝယ္ယူလိုပါက iMotion ဖုန္း ၀၉-၅၀၁၅၄၈၇ သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

-မိုးသူ