AV to HDMI Converter

AV-to-HDMI-Converter-(1).jpg

AV မွ HDMI သို႔ ေျပာင္းလဲထုတ္ေပးမည့္ Converter တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ Plug & Play အသံုးျပဳႏိုင္သည့္အတြက္ သံုးစြဲရ လြယ္ကူမည္ျဖစ္သည္။ Converter တြင္ AV ႀကိဳးမ်ားတပ္ဆင္ရန္ Port, HDMI Output, Format မ်ားေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ ခလုတ္ႏွင့္ ပါဝါပိုင္း ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရန္ DC 5V အေပါက္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ HDMI Output မွထြက္ရွိလာမည့္ Format မ်ားကို ေျပာင္းလဲ
အသံုးျပဳရန္အတြက္ Format ေျပာင္းလဲေပးသည့္ခလုတ္ကို  ၂ စကၠန္႔ၾကာမွ် ဖိထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အရြယ္အစားေသးငယ္သည့္ အတြက္ အသံုးျပဳရာတြင္ ေနရာစားသက္စာေစမည္ျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းမွာ ၄၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္း ၂၅၆၄၁၇ ႏွင့္ ၃၈၀၅၃၆ ၌ ဆက္သြယ္စံုစမ္း၀ယ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Plug & Play အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အတြက္ သံုးစြဲရလြယ္ကူမည္ျဖစ္သည္။ Converter တြင္ AV ႀကိဳးမ်ားတပ္ဆင္ရန္ Port, HDMI Output, Format မ်ားေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ခလုတ္ႏွင့္ ပါဝါပိုင္းခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရန္ DC 5V အေပါက္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ HDMI Output မွ ထြက္ရွိလာမည့္ Format မ်ားကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရန္အတြက္Format ေျပာင္းလဲေပးသည့္ခလုတ္ကို  ၂ စကၠန္႔ၾကာမွ် ဖိထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အရြယ္အစားေသးငယ္သည့္အတြက္ အသံုးျပဳရာတြင္ ေနရာစား သက္စာေစမည္ျဖစ္သည္။
 ေစ်းႏႈန္းမွာ ၄၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး  ဖုန္း ၂၅၆၄၁၇ ႏွင့္ ၃၈၀၅၃၆ ၌ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ဝယ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။