အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိေစႏိုင္ရန္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၀က္ဘ္ဆို

အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု သိရွိေစႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ Website (www.mol.gov.mm) ကိုလႊင့္တင္ ထားရွိေၾကာင္း ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၂၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ က်င္းပရာမွ သိရသည္။

အလုပ္လုပ္ လိုသူမ်ား အလုပ္ရရွိႏိုင္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ရွာေဖြေရး႐ုံး ၇၇ ႐ုံး၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္႐ုံး ၁၅ ႐ုံးတို႔ကို ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု သိရွိေစႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီးဌာ၏ Website (www.mol.gov.mm) ကိုလႊင့္တင္ ထားရွိသည့္အျပင္ အလုပ္သမား႐ုံး မဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေသးသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ Mobile Team မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ရရွိေစရန္ ကြင္းဆင္းၿပီး အလုပ္သမား မွတ္ပုံတင္ေပးျခင္း၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ ေပးျခင္းမ်ားကို ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာစြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးထင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး အက်ဳိးေဆာင္ လိုင္စင္ရ ေအဂ်င္စီ ၅၂ ခုကို တရားဝင္ လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးထားၿပီး အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ရွာေဖြေရး႐ုံးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေစကာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ရရွိရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည္ဟု သိရသည္။

-ထြန္းထြန္း