ေရပုပ္စုပ္ယာဥ္ ဖုန္းဆက္ ငွားရမ္းႏိုင္

ေရပုပ္စုပ္ယာဥ္မ်ား ဖုန္းဆက္ ငွားရမ္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။ ေရပုပ္စုပ္ယာဥ္ ငွားရမ္းခ ေပးသြင္းရမည့္ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ သေဘၤာက်င္း မွတ္တိုင္အနီး၊ ယမံုနာဝင္း၊ ေရပုပ္စုပ္ယာဥ္စုတြင္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္၍လည္းေကာင္း၊ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္၍လည္းေကာင္း ငွားရမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဖုန္း ၀၉-၄၅ ၀၀၆၄၂၇၆ သို႔ ဆက္သြယ္ ငွားရမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆက္သြယ္ငွားရမ္းႏိုင္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ေရပုပ္စုပ္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို ဂါလံ ၁၂၀၀ ဆံ့ယာဥ္ ၁၀ စီး၊ ဂါလံ ၄၀၀ ဆံ့ယာဥ္ငယ္ ၂၁ စီး၊ စုစုေပါင္း ယာဥ္ ၃၁ စီးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အနီး၊ အေဝးအရ ေရပုပ္စုပ္ယာဥ္ ငွားရမ္းခႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။