LED Portable Lamp (LXS-001)

LED-Portable-Lamp-(LXS-001).jpg

စာၾကည့္သည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ LED Portable Lamp ျဖစ္သည္။ USB Interface ျဖစ္သည့္အတြက္ ကြန္ပ်ဴ တာျဖင့္ တိုက္႐ိုက္တြဲဖက္သံုးႏိုင္သည့္အျပင္ အျခား AC Adapter၊ Mobile Power  Bank  မ်ားျဖင့္ တြဲ၍လည္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Power Consumption DC 5 V သာရွိၿပီး LED မီးသီးမွာ 1.2 W ျဖစ္သည့္အတြက္ ၾကည္လင္ျပတ္သားသည့္အလင္းအားကို ရရွိမည္ ျဖစ္္သည္။ Lamp Shape Cover ႏွင့္ျဖစ္သည့္အတြက္ မ်က္လံုးမထိခိုက္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေပါ့ပါးေသးငယ္ၿပီး လုိအပ္ရင္ လိုအပ္သလို ေကြးႏိုင္ဆန္႔ႏိုင္ေသာ အၾကမ္းခံဒီဇိုင္းပံုစံ ျဖစ္သည္။ အေရာင္အေနျဖင့္ အဝါ၊ အစိမ္း၊ ပန္း၊ အျဖဴ ေရာင္ဟူ၍ အေရာင္ေလးမ်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ ၅,၈၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး Fax ဖုန္း ၃၈၀၉၈၈ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။