အေမရိကန္ရွိ ဘဏ္မ်ား ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ရွိမရွိကို FBI စုံစမ္းစစ္ေဆးေန

computer-hacker.jpg

FBI (Federal Bureau of Investigating) သည္ အေမရိကန္ရွိ ဘဏ္မ်ားသည္ ဟက္ကာမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ရွိမရွိကို စုံစမ္းစစ္ေဆး ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း Bloomberg သတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ဘဏ္မ်ားသည္ ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အီရန္၏ ဆိုက္ဘာ တိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ဆာဗာမ်ား အထိနာခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ဟက္ကာမ်ားကို ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈျဖင့္ လက္တု႔ံျပန္ခဲ့ဖြယ္ ရွိေနသည္။ အေမရိကန္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ တက္စ္ဆက္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မိုက္ကယ္မက္ေကာက ႏိုင္ငံတြင္း ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ အေျခအေန မရွိေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနလ်က ္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ JPMorgan Chase က၎တို႔ ဝက္ဘ္ဆုိက္ကို DDoS တိုက္ခုိက္မႈ ျပဳလုပ္သည့္ ဆာဗာမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ ကမ္းလြန္တည္ေနရာ၌ ျပဳလုပ္ရန္ေတာင္းဆို ခဲ့ဖူးသည္။  သို႔ရာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက တရားဥေဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ၎အႀကံအစည္ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔ ဟက္ကာမ်ားကို ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ရန္ အစီအစဥ္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရေသာ္လည္း စုံစမ္းစစ္ေဆး သူမ်ားသည္ third party အဖြဲ႕မွ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း Bloomberg မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ FBI သည္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား အီရန္ဟက္ကာမ်ားကို ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္း ရွိမရွိကို စုံစမ္းေနလ်က္ ရွိသည္။

Ref: BusinesInsider