၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ MCPA ႏွင့္ MCIA မွ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ လွည့္လည္ကာ ပညာá€

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (MCPA) ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ တကၠသိုလ္မ်ားအားလံုးသို႔ သြားေရာက္ကာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ား ျဖန္႔ေဝသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အသင္းမ်ားမွ ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားအား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ တစ္ပါတည္း သယ္ေဆာင္ၿပီး၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားအထိ သြားေရာက္ကာ ပညာျဖန္႔ေဝျခင္း၊ေဆြးေႏြးမႈ၊ ေဟာေျပာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။