၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္အထိ "အ" အကၡရာစီးေရ ေျခာက္ရာေက်ာ္သာ က်န္ရွိ

၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္အထိ “အ” အကၡရာ စီးေရေျခာက္ရာေက်ာ္သာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၉.၁၂.၂၀၁၄. ရက္ေန႔အထိ “အ” အကၡရာအပ္ႏွံၿပီးစီးေရမွာ (၇၉၇၄) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ “အ” အကၡရာအရွိ စာရင္းမွာ ၈၆၁၈ စီးျဖစ္၍ လက္က်န္စာရင္းမွာ ၆၄၄ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္း အပ္ႏွံဖ်က္သိမ္း၍ အစားထုိးယာဥ္ တင္သြင္းျခင္းတြင္ ‘အ’ အကၡရာယာဥ္မ်ား အပ္ႏွံေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ၂၉.၁၀.၂၀၁၃ ရက္မွစတင္၍ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ျပည္နယ္႐ံုး/ တုိင္းေဒသႀကီး ႐ုံးမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ ေရာက္ရွိနံပါတ္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၉.၁၂.၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ကနဦး ေနာက္ဆံုးေရာက္ရွိနံပါတ္ 6I-1172, FF-2725 ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေန႔ ကနဦးမွတ္ပံုတင္ေပးျခင္းမွာ လူစီး ၂၃၃ စီး၊ ကုန္တင္ယာဥ္ ၁၀ စီး၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ ၃ စီး၊ စုစုေပါင္း  ၂၄၆ စီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။