ဓာတ္ခဲၾကာရွည္ခံ Bluetooth Headset

Bluetooth-Headset.jpg

ကားေမာင္းေနေသာအခါ၊ အလုပ္လုပ္ေနေသာအခါႏွင့္ လက္မအားေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမ်ားတြင္ ဖုန္းလက္ခံ စကားေျပာရန္အတြက္ အခက္အခဲရွိရာ အဆိုပါ အခက္အခဲကို Bluetooth headset တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဒီတစ္ပတ္ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ဟန္းဆက္ႏွစ္ခုကို တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ Samsung headset တစ္မ်ိဳး ဝင္ေရာက္လာသည္။ Multi-point Technology အသံုးျပဳထားသည့္အတြက္ ဖုန္းႏွစ္လံုးကို ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း ျဖစ္္သည္။ ၾကာရွည္ခံ Lithiunion battery ကို အသံုးျပဳထားသည့္အတြက္ တစ္ခါအားသြင္းထားပါက ႏွစ္ရက္အထိ ဆက္တုိက္ အသံုးျပဳႏုိင္
မည္ ျဖစ္သည္။ USB ျဖင့္ အားသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္္။ ေပ ၆၀ ပတ္လည္အတြင္း အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ Battery Level check လုပ္ႏုိင္သလို Last call dialing လည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ Mute & Reject
စနစ္ပါဝင္သလို အသံအတိုး၊ အက်ယ္ကိုလည္း ခ်ိန္ညိႇႏုိင္သည္။ Bluetooth Version 3.0 ႏွင့္ျဖစ္ၿပီး EDR စနစ္လည္း ပါဝင္သည္။ Samsung S4 ဖုန္းႏွင့္ Auto ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္သည္။ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး နဒီ Mobile ဖုန္း ၀၉-၅၀၁၉၆၂၉ ၌ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။