ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းငါးခု ပါဝင္သည့္ တာဝါတုိင္စီမံကိန္းကို ၂၀၁၅ ပထမႏွစ္ဝက္ အတြင္း အၿပီးသ

DSCF4630.jpg

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းငါးခု ပါဝင္၍ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းထား သည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက႑၏ တာဝါတုိင္မ်ား တည္ေဆာက္ေနသည့္ စီမံကိန္းအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္ အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ထံမွ သတင္းရရိွသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ PAMEL (Pan Asia Majestic Eagle Limited) အဖြဲ႕အစည္းသည္ ျပည္တြင္း၌ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတုိင္မ်ား တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္း အတြက္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း ငါးခုႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကသေဘာတူလက္မွတ္ေရး ထိုးထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး အဆုိပါစီမံကိန္းကိုိ ယခုႏွစ္အတြင္း အရိွန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အျပင္ အဆုိပါအဖြဲ႕အစည္းသည္  ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတုိင္မ်ား တည္ေဆာက္မႈက႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၅ သန္းကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးက႑၏ မုိဘုိင္းတာဝါတုိင္တည္ေဆာက္မႈတြင္ ပါဝင္လာႏုိင္ရန္အတြက္ PAMEL နွင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးလုိက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းငါးခုမွာ DBS, ING, OCBC, Standard Chartered ႏွင့္ Sumitomo Mitsui တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ျပည္တြင္းမုိဘုိင္းဆက္သြယ္ေရး စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္လာသည့္ PAMEL သည္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ တစ္ စိတ္တစ္ပိုင္းပါဝင္လာႏုိင္ရန္ အတြက္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္အတြင္းက ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ အဓိကတာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ပါဝင္လာသည့္ အဆိုပါအဖဲြ႕အစည္းသည္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ကာတာ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ Ooredoo Myanmar ၏ တာဝါတုိင္ေပါင္း ၁၂၅၀ တည္ေဆာက္မည့္စီမံကိန္းႏွင့္ 3G ကြန္ရက္တည္ေဆာက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ထားသည္။