အေမရိကန္ ေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီ Ford မွ လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား

Ford-01.jpg
Ford-03.jpg
Ford-04.jpg
Ford-05.jpg

အေမရိကန္ ေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီ Ford ႏွင့္ ျပည္တြင္းအက်ိဳးတူူ ပူးေပါင္းသည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားျဖစ္သည့္ Capital Automotive ႏွင့္ RMA Group တို႔မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေအာင္ေဇယ်ာမင္းဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသို႔ ဆန္အိတ္မ်ား ေပးပို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။