ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ားအား သင္တန္းေၾကး ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်မည္

Computer Center အသစ္္ထပ္မံဖြင့္လွစ္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္မွ ၂၂ ရက္ အတြင္း သင္တန္းအပ္ႏွံပါက သင္တန္းေၾကး၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ် လက္ခံေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  Data World Computer Training Center မွသိရသည္။

တက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ သင္တန္းမ်ားမွာ Computer Basic, Advance Excel, DTP, Graphic Design + Project, Video  Editing, Practical A + အျပင္ Network Engineering သင္တန္းမ်ားႏွင့္ Autodesk AutoCAD, M&E, Autodesk Revit (Archi:), Autodesk Revit (MEP),  Google SketchUp, Autodesk 3ds Max (Archi:) စသည့္ သင္တန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး Practical A +၊ Graphic Design+ Project ႏွင့္ Video Editing သင္တန္းမ်ားကို Center သစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္သင္တန္းေလွ်ာ့ခ် လက္ခံေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္၊ ေန႔ရက္ သတ္မွတ္ျခင္းမရွိ ႏွစ္သက္ရာ အခ်ိန္ တက္ေရာက္ ႏိုင္ၿပီး သင္တန္းသားမ်ား ေလ့က်င့္ႏိုင္ရန္အတြက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Software မ်ား၊ E-book မ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး အမွန္တကယ္ ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္မႈရွိမွသာလွ်င္ Certificate ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

တက္ေရာက္လုိ သူမ်ားအေနျဖင့္ Data World Computer Center ဖုန္း-၀၉- ၇၃၀၅၃၇၁၁ ၊ ၀၉-၂၅၄၀၆၅၅၀၇ သုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္သည္။