၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားက ကမၻာ့စတုတၳ အႀကီးဆုံး စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္ျဖစ္လာ မည္ဟုဆို

Indonesia-to-be-worlds-fourth-largest-smartphone-by-2018-surpass-100-million-users-chart1.jpg

လာမည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စမတ္ဖုန္း အသုံးျပဳသူ ၂ ဘီလီယံခန္႔ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ စမတ္ဖုန္း သုံးစြဲသူသစ္မ်ား သန္း ၄၀၀ ခန္႔ တိုးတက္လာဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေစ်းကြက္ သုေတသန ကုမၸဏီ Emarketer အစီရင္ခံစာသစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း စမတ္ဖုန္းပုံမွန္ အသုံးျပဳသူ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္လြန္သြားမည္ျဖစ္ကာ ကမၻာ့စတုတၳ အႀကီးဆုံး စမတ္ဖုန္း သုံးစြဲသူ ေစ်းကြက္ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။  အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ စမတ္ဖုန္းတင္ပို႔မႈႏႈန္းသည္ အားေကာင္းေနလ်က္ရွိၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ မိုဘိုင္း အသုံးျပဳမႈမွာလည္း ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္ ေနလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွား၏ စမတ္ဖုန္း အသုံးျပဳမႈသည္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံကို ေက်ာ္တက္ဖြယ္ ရွိေနသည္။

လက္ရွိအဆိုပါ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ စမတ္ဖုန္းသုံးစြဲမႈသည္ သိပ္မကြာျခား လွေသာ္လည္း လာမည့္ႏွစ္တြင္ ဘရာဇီးကို အင္ဒိုနီးရွားက အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေက်ာ္တက္ဖြယ္ ရွိေနသည္။

Ref: TechInAsia