ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈသစ္ စတင္ျပဳလုပ္

10891482_10203818345238929_4685071577345164163_n.jpg

ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းက ဝန္ေဆာင္မႈသစ္ တစ္ရပ္ကို စတင္ျပဳလုပ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တို႔မွ မွာယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ စတင္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စာတိုက္ႀကီးမွ သိရသည္။

အဆိုပါ Hometown Product Delivery ဝန္ေဆာင္မႈမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ ပဲပုပ္၊ မုန္ညင္းခ်ဥ္၊ ၾကက္သြန္ခ်ဥ္၊ ဆီတို႔ဟူး၊ ေခါပုပ္ စသည့္ အစားအစားမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မုန္႔ဟင္းခါးေျခာက္၊ ပုဇြန္ေျခာက္၊ ငါးေျခာက္မ်ား၊ ေဂ်ဒိုးနပ္ စသည့္ အစားအစာမ်ားကို လည္းေကာင္း မွာယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္စာတိုက္ႀကီး ဖုန္း-၀၁ ၃၈၀၂၅၇ ၊ ေတာင္ႀကီးစာတိုက္ႀကီး ဖုန္း- ၀၈၁- ၂၁၂၁ ၅၀၆ သို႔ ဆက္သြယ္ မွာယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ပို႔ မနက္ျဖန္အေရာက္ စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပး မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စာတိုက္ ႀကီးမွ ေမးျမန္းသိရွိရသည္။ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္း၏ တန္ဖိုးျမွင့္ (Value Added Service) ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။