အငွားကားကဲ့သို႔ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ေမာင္းသူမဲ့ ကားမ်ားကို စင္ကာပူစမ္းသပ္

singapore-mit-self-driving-car.jpg

စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ၎၏ၿမိဳ႕အတြင္း တစ္ကိုယ္ရည္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္လုိ သူမ်ားအတြက္  ေမာင္းသူမဲ့ ကားမ်ားကို စမ္းသပ္ေနလ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

စင္ကာပူသည္ MIT အကူအညီကို ရယူ၍ ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ား ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ ျပႆနာကို ေက်ာ္လႊားကာ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားလ်က္ ရွိသည္။ စင္ကာပူ အစိုးရအေနျဖင့္ ၎၏ေမာင္းသူမဲ့ ကားမ်ားကို ခရီးတိုေျပးဆြဲသည့္ အငွားယာဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ Uber ကုမၸဏီမွ ေထာက္ပံ့မည့္ အငွားယာဥ္မ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္ထားကာ ေလဆိပ္သို႔မဟုတ္ ဘူတာ႐ုံသို႔ သြားလိုပါက ငွားရမ္းစီးနင္း ႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ စတုရန္းတစ္မိုင္ ပတ္လည္တြင္ လူေပါင္း ၁၉,၇၂၅ ဦးအထိရွိကာ လူဦးေရ သိပ္သည္း ထူထပ္ေနေသာ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းဖြယ္ ရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း စင္ကာပူ အေနျဖင့္ ခရီးတိုမ်ားအတြက္ ေမာင္းသူမဲ့ ကားမ်ားကို အသုံးမျပဳမီ အခက္အခဲ မ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္လည္း ရွိေနသည္။ MIT မွ စက္ဘီးစီးသူမ်ားႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားသည္ ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ား၏ ေမာင္းႏွင္သြားလာမႈေၾကာင့္ အမူအက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္ပုံကုိ ေလ့လာရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။ ၎ေမာင္းသူမဲ့ ကားမ်ားအေနျဖင့္ အတားအဆီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေနရာမ်ား မွားယြင္း၍ မရပ္မိေစရန္ အလြန္တိက်သည့္ ေျမပုံမ်ား လိုအပ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: Engadget