Guita Tuna

427b3f47-9580-4478-8214-eb9c418e1f90.png

Guita Tuna App သည္ ဂစ္တာတီးခတ္မည့္သူမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မည့္ Windows Phone App တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဂစ္တာႀကိဳးညိွသည့္အခါတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ App ျဖစ္သလို၊ ဂစ္တာ လက္ကြက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေလ့လာႏိုင္မည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။

အဆိုပါ App ကို Market Place တြင္ အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ Download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 9 MB ခန္႔သာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Windows Phone Version 8 ႏွင့္ 8.1 တို႔တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ App တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။