ပစၥည္းမ်ားကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ E-commerce ဝန္ေဆာင္မႈ အိႏၵိယတြင္ ေရပန္းစားေန

cash_on_deliver_forbes.jpg

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည့္ အြန္လိုင္းလက္လီ ဆိုင္ရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ အစားအစာ၊ ဖက္ရွင္၊ ပရိေဘာဂႏွင့္ အျခားအရာမ်ားစြာကို ဝယ္ယူသူမ်ားထံသို႔ အလ်င္အျမန္ ေရာင္းခ်ေပးေနလ်က္ ရွိသည္။  တစ္ကမၻာလံုးရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အြန္လိုင္း၌ မွာယူသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ အိႏၵိယ e-commerce က႑တြင္ အေျခခ်ရန္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရွိေနသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ တန္ဖိုးအႀကီးဆုံး e-commerce ကုမၸဏီ Flipkart (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ တန္ေၾကးရွိ) သည္ လတ္တေလာတြင္ လစဥ္ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈေပါင္း အႀကိမ္ ၅ သန္း ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ Gati ႏွင့္ Transport Corp ကဲ့သို႔ third-party ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ားသည္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ကန္ေဒၚလာ ၅၀ ဘီလီယံခန္႔ ရွိေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ေက်ာ္ ျမင့္တက္လာသည္။ အိႏၵိယ၏ e-commerce က႑တြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ပစၥည္းသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္သည့္ သူမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၂ နာရီခန္႔ လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး အခ်ိန္ရာသီမေရြး ဆိုင္ကယ္တစ္စီးျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေပးပို႔ၾကသည္။ ထိုလူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ Flipkart ႏွင့္Snapdeal ကဲ့သို႔ အမွတ္တံဆိပ္ မ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနၾကေသာ္လည္း e-commerce က႑ မ်က္ႏွာစာတြင္ အလြယ္တကူ မျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေပ။

အဆိုပါ ပစၥည္းပို႔သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တစ္ေန႔တည္း သို႔မဟုတ္ တစ္ညအတြင္း ပစၥည္းမွာယူသည့္ ဝယ္ယူသူမ်ားစြာႏွင့္ ဆက္ဆံေနရၿပီး ေငြေၾကးမ်ား ရယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သြင္းသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ရယူျခင္းအျပင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား လဲလွယ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးရသည္။

Ref: Forbes