၂၀၁၅ခုႏွစ္လြတ္လပ္ ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ဆုိင္ရာ ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏို

ေဂ်ာ႔ဒဗလ်ဴဘုရွ္ တကၠသိုလ္မွ ျပဳလုပ္ေသာ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္လ်က္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အေျခခ် ေနထိုင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း bushcenter.org တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္ အရ သိရသည္။

ဘုရွ္တကၠသိုလ္၏ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ဖိုရမ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အသိပညာျပည့္ဝေသာ ေခါင္းေဆာင္ ငယ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါပ႐ုိဂရမ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို လြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ႏွင့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ အေျခခံ သေဘာတရား၊ အျခား ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈမ်ားမွ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား အျပင္ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစသည့္ ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားကို အဓိက ပို႔ခ်သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဘာသာရပ္မ်ားကို ၁၂ လ ေက်ာ္ခန္႔ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ပ႐ိုဂရမ္အတြင္း ေရြးခ်ယ္ခံရေသာသူမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ရက္သတၱပတ္သုံးပတ္ခန္႔ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၎သင္တန္းမ်ားသို႔ လူသိမ်ားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား လာေရာက္ကာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားကို ကိုယ္ပုိင္အေတြ႕အႀကဳံမ်ား သင္ၾကားျပသေပး သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ က်သင့္သည့္ ေလယာဥ္ခ၊ တည္းခိုရာေနရာႏွင့္ အစား အေသာက္မ်ားကို ေဂ်ာ႔ဒဗလ်ဴဘုရွ္ တကၠသိုလ္မွ က်ခံေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

၎ပ႐ုိဂရမ္ကို အသက္ ၂၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၄၅ႏွစ္ၾကားရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ကာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ကၽြမ္းက်င္လည္ပတ္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း က႑မ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ မီဒီယာ၊ ဥပေဒႏွင့္ ပညာေရးက႑အတြင္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက [email protected] သို႔အီးေမးလ္ပို႔၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ http://www.bushcenter.org/liberty-and-leadership-forum/application-and-program-details တြင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။