ကမ႓ာ့တန္ဖိုး အႀကီးဆုံး နည္းပညာ ကုမၸဏီသစ္ ျဖစ္လာသည့္ Xiaomi

10407787_10152603874722825_3178411279619047445_n.jpg

တ႐ုတ္ စမတ္ဖုန္းကုမၸဏီ Xiaomi သည္ ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ၿပီး ေလးႏွစ္အၾကာတြင္ ကမၻာ့တန္ဖိုးအရွိဆုံး နည္းပညာကုမၸဏီသစ္ (start-up) တစ္ခုျဖစ္လာေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Xiaomi ကုမၸဏီ၏ ေနာက္ဆုံးဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းတြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁.၁ ဘီလီယံ (စတာလင္ေပါင္ ၇၀၈သန္း) ေဖာ္ျပထားၿပီး ကုမၸဏီတန္ဖိုးမွာ ကန္ေဒၚလာ ၄၅ဘီလီလံအထိ ရွိလာကာ တန္ေၾကးကန္ေဒၚလာ ၄၀ ဘီလီယံ ရွိေသာ တကၠစီကုမၸဏီ Uber ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ Xiaomi သည္ ကမ႓ာ့အႀကီးဆုံး စမတ္ဖုန္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားျဖစ္သည့္ Samsung ႏွင့္ Apple တို႔၏ေနာက္တြင္ အလ်င္အျမန္ တိုးတက္လာသည့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Xiaomi သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ စမတ္ဖုန္း ထုတ္ကုန္သစ္ကိုလည္း မိတ္ဆက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ Xiaomi ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကစေတာ့ရွယ္ယာ ရံပုံေငြကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ေသာ All-Stars Investment, DST Global, Hopu Investment Management, Yunfeng Capita ႏွင့္ စင္ကာပူအစိုးရဆိုင္ရာရံပုံေငြ GIC တို႔ပါဝင္ေၾကာင္း ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူႏွင့္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဘင္လင္းက Facebook တြင္ေရးသားခဲ့သည္။ ေလးႏွစ္အတြင္းရွိ ရလဒ္မ်ားသည္ Xiaomi ၏ ေၾကညာခ်က္ကို အတည္ျပဳေပးေနေၾကာင္း၊ ထိုေၾကညာခ်က္သည္ ကုမၸဏီအတြက္ ထပ္မံတက္လွမ္းရေသာ အဆင့္တစ္ခု ျဖစ္လာည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာဘင္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Xiaomi ၏ ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကိုသာ ထုတ္လုပ္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာသည္ ယခုႏွစ္ ကမ႓ာ့ဒုတိယ အႀကီးဆုံး စီးပြားေရးေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ စမတ္ဖုန္းမ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ Samsung ကုိ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီ၏တန္ေၾကးသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ၁၀ ဘီလီယံသာ ရွိရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေလးဆအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref: BBC