ထုတ္ကုန္ အတုမ်ားကို တုိက္ဖ်က္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ Alibaba ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၆၀ သုံးစြဲခဲ့

Alibaba.jpg

တ႐ုတ္ e-commerce ကုမၸဏီ Alibaba သည္ ၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအထိ ၎ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚရွိ ထုတ္ကုန္အတုမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ေဒၚလာသန္း ၁၆၀ (ေပါင္ ၁၀၃ သန္း) သုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သြားခဲ့သည္။

Alibaba ကုမၸဏီသည္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚရွိ ထုတ္ကုန္အတုမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း  ဝန္ထမ္း ၂၀၀ ခန္႔အပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေန႔စဥ္ အြန္လုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၅,၄၀၀ ကိုလည္း ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းတြင္ အြန္လိုင္း၌ ထုတ္ကုန္အတ ုအမ်ားအျပား ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနလ်က္ ရွိသည္။ Alibaba ကုမၸဏီက ၎၏ ဝယ္ယူသူမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ လက္လီအေရာင္း ဆိုင္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈေၾကာင့္ ထုတ္ကုန္အတုမ်ား နစ္နာႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အေမရိကန္ e-commerce ဆိုက္ eBay က ဆိုက္အတြင္းရွိ ထုတ္ကုန္အတုမ်ား ဝယ္ယူမိသည့္ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ဝယ္ယူသူမ်ားဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရး ပ႐ိုဂရမ္အရ ေငြေၾကးမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သန္း၂၀ ခန္႔ ကုန္က်ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္အတုမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း Alibaba အဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္အႀကီးအကဲ ဂ်ိဳနသန္လူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Alibaba ၏လက္လီ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ဥာဏဆိုင္ရာ ဥစၥာပစၥည္း (Intellectual property) မူပိုင္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတြက္ နာမည္ဆိုး ေက်ာ္ၾကားေသာ ေစ်းကြက္အျဖစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ သတ္မွတ္ထားခံရသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တို႔တြင္ ဥာဏဆိုင္ရာ ဥစၥာပစၥည္း မူပိုင္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: BBC