ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ အိုင္တီ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြး ဖလွယ္ပြဲ (UCSY IT C

Untitled-.jpg

ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ UCSY IT Camp ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

UCSY IT Camp မွာ အိုင္တီနည္းပညာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ေရွး႐ႈသျဖင့္ ပညာရွင္မ်ားမွ အိုင္တီနည္းပညာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကိုသာ ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ UCSY IT Camp သို႔ အိုင္တီနည္းပညာရွင္မ်ား၊ နည္းပညာေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ နည္းပညာကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား အားလံုး တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ucsy it camp ဝက္ဘ္ဆိုက္ ျဖစ္သည့္ http://www.ucsyitcamp2015.org တြင္ အြန္လိုင္း registration ျဖင့္ ႀကိဳတင္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ပြဲေန႔တြင္ offline registration ျဖင့္ လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။ Registration ျပဳလုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ UCSY IT Camp မွေပးသာ ေမတၱာလက္ ေဆာင္မ်ားႏွင့္ lucky draw မ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Registration  ႏွင့္ ပက္သက္ေသာသတင္းမ်ားအျပင္ UCSY IT Camp ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကို  UCSY IT Camp Facebook Page ျဖစ္သည့္ https://www.facebook.com/ucsy.it.camp တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

UCSY IT Camp တြင္ Speaker ၅၀  မွ အိုင္တီနည္းပညာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး Speaker မ်ားမွာ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူ၊ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ IT ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္သည္။  ပထမအႀကိမ္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ UCSY IT Camp တြင္ Speaker List အား Notice Board တြင္  ကပ္ခဲ့သည့္ အတြက္ ပြဲတက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ Notice Board သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ Speaker List အား Notice Board တြင္ သာမက Apk အေနျဖင့္ ထုတ္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပြဲတက္ေရာက္သူမ်ား အေနျဖင့္ Speaker Title, Name, Organization, Time, Room, Title Description အစရွိသည္တို႔ ကို Apk မွ တစ္ဆင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ အိုင္တီနည္းပညာဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလ ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ပထမဆံုး အႀကိမ္ UCSY IT Camp အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္  ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ က ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။