စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား အတြက္ Erasmus Mundus Scholarships

Mundus.jpg

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ Category A ပညာသင္ဆုကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ Journalism, Media and Globalisation စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားႏုိင္ကာ ဥေရာပေကာ္မ ရွင္မွ ေထာက္ပံ့ေပး အပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆု ရရွိပါက ပထမႏွစ္ကို ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ Aarhus University ႏွင့္ Danish School of Media and Journalism ေက်ာင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယႏွစ္ကို အျခားဥေရာပ ပါတနာေလး ခု ျဖစ္သည့္ University of Amsterdam, The Netherlands, City University, London, UK, University of Hamburg, Germany and Swansea University, UK အနက္မွ တစ္ခုတြင္လည္းေကာင္း ပညာ သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။ ပထမႏွစ္ ဒုတိယ ပညာသင္ကာလတြင္လည္း ဥေရာပျပင္ပပါတနာ တကၠသိုလ္တစ္ခုခု၏ ပ႐ိုဂရမ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္လည္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

Mundus Journalism Master သည္ ႏွစ္ႏွစ္တာ ပ႐ိုဂရမ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားမွ အသိအမွတ္ ျပဳထားေသာ ဒီဂရီပ႐ိုဂရမ္ ျဖစ္သည္။ ကမ႓ာလံုးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား စိစစ္ခြဲျခားမႈႏွင့္ သတင္းေပးပို႔ျခင္းအတြက္ ခိုင္မာေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းပ႐ိုဂရမ္ ျဖစ္သည္။ သတင္းသမားမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္မ်ားကို တည္ေဆာက္၍ သတင္းစာပညာ၊ မီဒီယာပညာႏွင့္ လူမႈသိပၸံပညာမ်ားကို သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပ႐ိုဂရမ္တြင္ အတူတကြ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားရ မည္ျဖစ္၍ ေနာက္ဆံုးထား ေပးပို႔ရမည့္ ရက္စြဲမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆု အမ်ဳိးအစားမ်ား

Erasmus Mundus Scholaships၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း ပ႐ိုဂရမ္သို႔ ဝင္ေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာသင္ဆုေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ Category A ႏွင့္ B ခြဲထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ Category A ႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သည္။ ၂၀၁၅-၁၇ ပ႐ိုဂရမ္ အတြက္ ပညာသင္ဆု ရရွိပါက ယူ႐ိုေငြ ၄၈,၀၀၀ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ Erasmus+ Stipends Mundus Journalism Students ပညာသင္ကာလအတြင္း ပညာသင္ဆု၊ ေထာက္ပံ့ရန္ပံုေငြ မရခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး မာစတာအတန္း ဒုတိယ ႏွစ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ သည္။ ေထာက္ပံံ့ေၾကး တစ္လ ယူ႐ိုေငြ ၂၃၀ ျဖင့္ ၁၀ လစာ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သူမ်ား

Mundus Journalism အတန္းမစမီ တကၠသိုလ္ဒီဂရီ တစ္ခုခု ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။ Erasmus Mundus မာစတာပ႐ိုဂရမ္ တစ္ခုခုတြင္ ပညာသင္ဆုရရွိထားသူမ်ား ထပ္မံေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရွိပါ။ Erasmus Mundus မာစတာ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္း အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ထပ္မံရယူခြင့္မရွိပါ။

ေရြးခ်ယ္မည့္ စံႏႈန္းမ်ား

ပညာေရးေနာက္ခံ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ပညာေရးစြမ္းရည္မ်ား၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ပညာေရး ေနာက္ခံမ်ား၊ ေထာက္ခံစာမ်ားအေပၚ မူတည္သည္။ သတင္း အေတြ႕အႀကံဳ-ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ကိုယ္ေရး အက်ဥ္း၊ ေထာက္ခံစာ မ်ားေပၚတြင္ မူတည္သည္။

တက္ႂကြမႈ -ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ စိတ္ပါဝင္စားမႈႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္မႈကို ေကာင္းစြာ ေဖာ္ျပႏုိင္ၿပီး သက္ဆုိင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ား ရွိရမည္။ ဘဝအေတြ႕ အႀကံဳ- ေလွ်ာက္ ထားသူ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း၊ ေထာက္ခံစာမ်ားေပၚ မူတည္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ စြမ္းရည္မ်ား၊ ဘာသာစကား စြမ္းရည္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႐ိုးရာ နားလည္ သေဘာေပါက္မႈမ်ားကို ေလ့လာ အကဲျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား စြမ္းရည္- ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ IELTS 7.0 အနည္းဆံုး ရရွိထားရမည္။ IELTS ရမွတ္ကိုသာ လက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုအတြက္ အေသးစိတ္စံုစမ္းႏုိင္မည့္ လိပ္စာ

Mundusjournalism.com/admissions