လွ်ပ္စစ္အတတ္ ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ရန္ စက္မႈသက္ေမြး သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်မည္

လွ်ပ္စစ္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ရန္ အတြက္စက္မႈ သက္ေမြးဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွေနးဒါး အီလက္ထေရာနစ္ ကုမၸဏီ (Scheider Electric) ႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တို႔ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ (MOU) ေရးထုိးျခင္းကို ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းကာလ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ၿပီး စက္မႈသက္ေမြးဆုိင္ရာ သင္တန္းကို တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ ၿပီးသူတိုင္း တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ေနစြမ္းအင္ကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္းသား ၂၀ ဦး၊ လွ်ပ္စစ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္း အတြက္ သင္တန္းသား ၂၀ ဦး ေခၚယူသင္ ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သင္ၾကားမႈအ ပိုင္းကိုသာ တာဝန္ယူမည္ ျဖစ္ၿပီး UMFCCI အေနျဖင့္ သင္တန္း ေက်ာင္းေနရာႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရ၏ အေထာက္အပ့ံအကူအ ညီမ်ားရရွိခဲ့ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံေနရာအႏွံ႔၌ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး စီစဥ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြ ဘက္ ကေတာ့ အလုပ္ခန္႔ထားမယ္ မေျပာဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သင္တန္းဘက္ကေတာ့ စက္မႈဇုန္ေတြမွာ အလုပ္ရေအာင္ စီစဥ္ေပးမယ္။ သင္တန္းအဖြဲ႕မွာလည္း စက္မႈဇုန္က ဥကၠ႒ေတြပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အလုပ္ရဖို႔ကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳတာေပါ့။ Demand Choice လို ေခၚတာေပါ့။ သူတို႔ ဘာလုပ္ခ်င္လဲ။ လုိခ်င္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ဒီသင္တန္းမွာ သင္ၾကားေပးသြားမယ္။ ၿပီးရင္ သူတို႔ဆီကို ျပန္လႊတ္ေပးမယ္” ဟု  Myanmar Chamber  Vocational Institute (MCVI) မွ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကို ဆက္လက္ ေဆြး ေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ သိရွိလုိပါက UMFCCI ဖုန္း-၂၁၄၃၄၄ လိုင္းခြဲ ၁၀၇ သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။