စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တြင္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး ဒီပလိုမာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္မည္

University-of-Economic-(1).jpg

ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္တြင္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္မွ စတင္ကာ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဖြင့္လွစ္မည့္သင္တန္းမ်ားမွာ Diploma in Marketing, Diploma in Research Stuides, Diploma in Marketing (Dip.Marketing), Diploma in Research Studies (Dip.RS) မ်ားျဖစ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းကာလမွာ ၁၂ လျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ားကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္အထိ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာန၊ ရန္ကုန္စီးပြားတကၠသိုလ္ (ကမာရြတ္ နယ္ေျမ) တြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

တက္ေရာက္လုိသူမ်ား အေနျဖင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာန၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ (ကမာရြတ္ နယ္ေျမ) ဖုန္း -၀၁၅၃၆၄၃၆၊ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန ၀၁-၅၈၅၀၇၂ လုိင္းခြဲ ၁၁၂ သို႔ ႐ံုးခ်ိန္ အတြင္းသို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္သည္။