အေမရိကန္-ျမန္မာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာေကာင္စီက အိုင္စီတီ႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ စတင္ လုပá€

Update News_5.jpg

ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီ (USAID) သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ လူသိမ်ားသည့္ နည္းပညာကုမၸဏီအခ်ဳိ႕နွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဖြဲ႔စည္းထားသည္ အေမရိကန္-ျမန္မာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ ေကာင္စီ မွတဆင့္ ျပည္တြင္း၌ နည္းပညာကို အသံုးခ်မႈ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အတြင္းက သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္-ျမန္မာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာေကာင္စီသည္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈမ်ားကို ယခုလ တတိပအတြင္းက စတင္၍ လုပ္ေဆာင္ ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံရံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။

အဆုိပါ ေကာင္စီကုိ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ၏ ထင္ရွားသည့္ နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ Cisco, Google, HP,Microsoft, Qualcomm Incorporated အစရိွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နည္းပညာကို အသံုးခ်ၿပီး ျမန္မာ့လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ အသံုးခ်ရန္နွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအထိ နည္းပညာတုိးတက္မႈ က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္တုိ႔အျပင္ အဆိုပါ ေကာင္စီ အေနျဖင့္လည္း ျပည္တြင္း အိုင္စီတီက႑ ပိုမိုတုိးတက္လာေစရန္ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။