အြန္လိုင္းစနစ္ အပါအဝင္ One Stop ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ သက္တမ္းတိုး လိုင္စင္မ်ားကို တစ္ပတ္အတြင္း ေလ

အြန္လိုင္းစနစ္ အပါအဝင္ One Stop ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ သက္တမ္းတိုး လိုင္စင္မ်ားကို တစ္ပတ္ အတြင္း ေလွ်ာက္ထားမႈ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

အြန္လိုင္းစနစ္ အပါအဝင္ One Stop Services မ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ သက္တမ္းတိုး လိုင္စင္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ တစ္ပတ္အတြင္း ေလွ်ာက္ထားမႈ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ဆုိသည္။ လိုင္စင္အသစ္မ်ားကိုလည္း ခ႐ိုင္စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ ခြင့္ျပဳ ေဆာင္ ရြက္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနမွ ဌာနမွဴး ဦးခ်ဳိထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။

လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို www.ycdc.gov.mm တြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။ အြန္လိုင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ မႈ မရရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိေစရန္ Manual စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္း၊ ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္း အင္အားေပၚ မူတည္ ေဆာင္ရြက္ ရျခင္းေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွး မႈျဖစ္ေပၚရျခင္း၊ အြန္လိုင္း မရေသးေသာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ယခင္စနစ္အတုိင္း စာရြက္စာတမ္းျဖင့္သာ အဆင့္ဆင့္တင္ျပ၍ ခြင့္ျပဳေဆာင္ရြက္ရျခင္း စသည့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈေပါင္း ၃၀ ၀န္းက်င္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။