Samsung 32” LED Smart TV

Samsung-32”-LED-Smart-TV].jpg

Samsung အမွတ္တံဆိပ္ ၃၂ လက္မအရြယ္အစား LED Smart TV ျဖစ္သည္။ Hyper Real Engine ကို အသံုးျပဳထားၿပီး လႈပ္ရွားမႈပံုရိပ္တိုင္းကို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာျဖင့္ ထစ္ေငါ့ျခင္းမရွိဘဲ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္
သည္။ Clear Motion Rate 100 hz နည္းပညာျဖင့္ ဖဲြစည္းထားသည္။ Wireless Lan Built-in ပါ႐ွိၿပီး Smart Internet TV ျဖစ္သည့္အတြက္ Facebook, Youtube မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Wi-Fi Direct ပါရွိေသာေၾကာင့္ လက္ကိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးလည္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Digital Tuner ပါရွိသည့္အတြက္ အခမဲ့႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားကို ဖမ္းယူၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  တန္ဖိုးမွာ ၃၂၀၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး Multi Generation Electronice Wholesales Centre ဖုန္း ၀၉၇၃၂၄၀၁၂၃ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။