ၾကာပြင့္ပံုစံ Bluetooth Speaker

Bluetooth-Speaker-(2).jpg

LED မီးလံုးမ်ား ထည့္သြင္းကာ တည္ေဆာက္ထားေသာ ၾကာပြင့္ပံုစံ Bluetooth Speaker ျဖစ္သည္။ Bluetooth စနစ္ ပါဝင္ေသာ မိုဘိုင္း ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Micro
SD ကတ္ထည့္သြင္းၿပီး သီခ်င္း နားေထာင္ျခင္းမ်ားကိုလည္းျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Built in Mic ပါဝင္သည့္အတြက္ ဖုန္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါက ဖုန္းေျပာဆိုျခင္းကိုပါ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Speaker ကို အသံုးျပဳေနစဥ္အခ်ိန္တြင္ LED မီးလံုးေလးမ်ား လင္းေနမည္ျဖစ္သည္။ အသံအတိုးအက်ယ္ခလုတ္အျပင္ အျခားေသာ လိုအပ္သည့္ခလုတ္မ်ားကိုလည္း စပီကာေအာက္ေျခတြင္ ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ တန္ဖိုးမွာ ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး  Ko Beno Mobile, Game Sale & Service ဖုန္း ၀၉-၇၃၂၂၄၉၈၉၊ ၀၁-၂၅၆၄၁၇ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။