လာမည့္ႏွစ္တြင္ Samsung TV မ်ား၌ PlayStation ဂိမ္းစက္မလိုဘဲ PlayStation ဂိမ္းမ်ား ကစားႏိုင္မည္

10418917_10152592122297825_156043299149798274_n.jpg

Samsung စမတ္တီဗီမ်ားတြင္ PlayStation ဂိမ္းစက္မလိုဘဲ PlayStation ဂိမ္းမ်ား ကစားႏိုင္ရန္အတြက္ Sony ႏွင့္ Samsung တို႔ ပူးေပါင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါရိွ Samsung ၏ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေသာ တီဗီကို သံုးစြဲသူမ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္ဝက္အတြင္း PlayStation Now ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳႏိုင္ဖြယ္ရိွသည္။

PlayStation Now သည္ PlayStation ဂိမ္းစက္တစ္ခု မလိုဘဲ ဂိမ္းမ်ားကို Web မွ တီဗီထံသို႔ stream လုပ္ကာ ကစားေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ Sony Dualshock ဂိမ္းခလုတ္တစ္ခုကိုသာ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၎ခလုတ္ကို တီဗီတြင္ တပ္ဆင္႐ံုျဖင့္ PS3 ဂိမ္း ၂၀၀ ေက်ာ္အနက္မွ ႏွစ္သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္ကစားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဂိမ္းမ်ားကို cloud မွ stream လုပ္ကာ ကစားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎ဂိမ္းမ်ားကို download ျပဳလုပ္ရန္ မလိုေပ။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါဂိမ္းမ်ားကို အြန္လိုင္းမွ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကစားႏိုင္သလို cloud တြင္ save လုပ္ထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ကစားသည့္အခါ အစမွ ျပန္လည္ကစားရန္ မလိုအပ္ေပ။ Streaming ျဖင့္ ကစားရေသာေၾကာင့္ ဂိမ္းကစားစဥ္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈျဖစ္ျခင္းက ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လ်င္ျမန္သည့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရိွရန္ လိုအပ္မည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈသစ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ရက္အတိအက်အား Sony မွေၾကညာထားျခင္း မရိွသလို ၎ဝန္ေဆာင္မႈကို အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါ ျပင္ပတြင္ ရရိွႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ကုမၸဏီမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရိွေပ။

Ref: CNET