ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ရန္ ပုဂၢလိကဘ႑ာေရး သင္တန္းေက်ာင္း ျပည္တြင္း၌ ဖြင့္လွá

ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္ တန္းႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ပုဂၢလိက ဘ႑ာေရးသင္တန္း ေက်ာင္း Myanmar Institute of Finance (MIF) ကုိ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သင္တန္းေက်ာင္းအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္လ်က ္ရွိၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ အတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးဇင္ဝင္းထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အဂၤလန္၊ စင္ကာပူႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက သင္တန္းမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းကာလမ်ားသည္ မိမိ တက္ေရာက္သည့္ သင္တန္းေပၚ မူတည္ကာ ကာလ အတိုအရွည္ ကြာျခားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းေၾကးအေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ ကိုးေသာင္းမွ စတင္တာ ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀၊ ၃၀ အထိ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္းသိရသည္။

သင္တန္းမ်ား ၿပီးဆံုးပါကလည္း ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားကို သင္တန္း ေက်ာင္းမွ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး MIF သင္တန္းေက်ာင္းအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ (လမ္းသစ္ လမ္း) ႏွင့္ ကမ္းနားလမ္းေထာင့္ရွိ ျမန္မာ့လယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MAPCO) တြင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။

MIF သင္တန္းေက်ာင္းအား တည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ဘ႑ာေငြေၾကးပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားတြင္ အလားအလာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။