ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ မိုဘိုင္း အက္ပလီေကးရွင္း ႏွစ္ခုကို မိတ္ဆက္

Update News_5.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းသည္ ကမၻာ့သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး ဗဟိုဌာနႏွင့္ အေမရိကန္ ၾကက္ေျခနီအသင္းတို႔၏ အကူအညီကိုရယူ၍ မိုဘိုင္း အက္ပလီေကး ရွင္း ႏွစ္ခုကို ျပည္တြင္း၌ မိတ္ဆက္ ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ First Aid ဟူေသာ အက္ပလီေကးရွင္းႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Hazard ဟူေသာ အက္ပလီေကး ရွင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီ အသင္းက မိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ “အရင္ကေတာ့ အဂၤလိပ္၊ စပိန္၊ အာေရဗ်၊ ျပင္သစ္ စတဲ့ ဘာသာ ေလးမ်ိဳးနဲ႔ ရရွိေနခဲ့တာပါ။ ျမန္မာဘာသာ အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီႏွစ္ မွလုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ငလွ်င္ ေဘး၊ မုန္တိုင္းေဘးေတြလာရင္ ဘယ္လို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရမယ္ ဆိုတာကိုလည္း ထည့္ေပးထားပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီ အသင္းမွ ေဒၚေရႊ စင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို Android မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၌သာ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစီအစဥ္မ်ားအရ မိုဘိုင္းဖုန္း အင္တာနက္ စနစ္ျဖင့္ GPS စနစ္ ဖြင့္လွစ္ထားပါက အက္ပလီေကးရွင္း အသံုးျပဳသူေရာက္ရွိေနသည့္ တည္ေနရာ အတြက္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေပၚေပါက္လာမည္ ဆိုပါက အသိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ဟု သိရ သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည့္အခါ နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာ ျပဳစုႏိုင္ရန္ႏွင့္ မလိုလားအပ္ေသာ အသက္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ေပၚေပါက္မလာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို အမ်ား ျပည္သူ အသံုးျပဳေစခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ေရွးဦး ျပဳစုျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေခါင္းစဥ္ ၂၁ ေလာက္ပါပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ထပ္ထည့္ ေပးသြားဖို႔လည္း ရွိပါတယ္”ဟု ေဒၚေရႊစင္ျမင့္က ဆိုသည္။

မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္း ႏွစ္ခုကို Google Play ၌ အခမဲ့ရယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ Android မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္မဆို အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္၌ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းသည္ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် လူဦးေရ ၅ သိန္းေက်ာ္ကို လူမႈက႐ုဏာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။