ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ MSAN အိတ္ခ်ိန္း တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ MSAN (Multi Service Access Note) အိတ္ခ်ိန္း တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းကို လက္ရွိတြင္ Pilot Project အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စနစ္ တပ္ဆင္ ၿပီးစီးပါက ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ တယ္လီဖုန္း သံုးစြဲမႈစနစ္ အသစ္ျဖင့္ အစားထိုး ေျပာင္း လဲ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ကာ လိုင္းအသစ္ ၁၄၀၀ ခန္႔ကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ADSL စနစ္လိုင္း ၂၈၀ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိရာမွ လိုင္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ ေၾကးမံုသတင္းစာမွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ သိရသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ယခင္တပ္ဆင္ထားရွိေသာ အိတ္ခ်ိန္း စနစ္မွာ တယ္လီဖုန္းစနစ္ တစ္ခုတည္းသာ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အိတ္ခ်ိန္းစနစ္ျဖစ္ၿပီး ADSL ကဲ့သို႔ေသာ အင္တာနက္စနစ္ သံုးစြဲ လိုပါက သီးျခားတပ္ဆင္ အသံုးျပဳရမည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု Pilot Project အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အိတ္ခ်ိန္းစနစ္သည္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္သည့္ စနစ္ အျပင္ ေဒတာ ဆက္သြယ္မႈစနစ္ အပါအဝင္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္စုတည္း တပ္ဆင္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။