ဝင္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္သူ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအား ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ဝက္ဘ္ဆá€

ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္သူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ စတင္ ေၾကညာလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ စည္းၾကပ္ႏွစ္ ၃၁.၃.၂၀၁၄ ရက္ေနာက္ပိုင္း ဝင္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္သူလုပ္ငန္းရွင္ (၁၇၇) ဦး၏ စာရင္းအား ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လုပ္ငန္းရွင္ (၁၇၇) ဦးအနက္ လုပ္ငန္း ရွင္ (၁၀၀) ဦး၏ အမည္စာရင္းအား ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာထားၿပီး က်န္လုပ္ငန္းရွင္ (၇၇) ဦး၏ စာရင္းမ်ားအား ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.irdmyanmar.gov.mm တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။