ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ေရဒီယိုစခန္းမ်ား အတြက္ ဖိုက္ဘာသြယ္တန္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား တင္ဒá

Update News_5.jpg

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ေရဒီယိုစခန္းမ်ားအတြက္ ဖိုက္ဘာသြယ္တန္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၎ကိစၥအတြက္ တင္ဒါေခၚထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ေရဒီယိုစခန္းမ်ားအတြက္ ဖုိင္ဘာသြယ္တန္းျခင္း လုပ္ငန္း (Turnkey) ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ား တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါတင္ဒါကို တင္သြင္းမည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း စိတ္ဝင္စားေၾကး အျဖစ္ တင္ဒါတစ္စံုလွ်င္ က်ပ္သိန္း (၅၀) အား ဌာနသို႔ ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ဖုန္း ၀၉၄၄၈၀၀၀၀၂၃ သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။