ေလယာဥ္ေမာင္းဂိမ္းအတြက္ Rudder Pedals ႏွင့္ Yoke System တြဲဖက္ ဝင္ေရာက္

Rudder-Pedals-------Yoke-System.jpg

ျပည္တြင္းဂိမ္းေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ PC တြင္ ေလယာဥ္ေမာင္းဂိမ္းကစားရာ၌ တြဲဖက္အသံုးျပဳရသည့္ Saitek အမွတ္တံဆိပ္ Rudder Pedals ႏွင့္ Yoke System မ်ား တြဲဖက္ကာ ဝင္ေရာက္လာေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါပစၥည္းမ်ားျဖင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက အမွန္တကယ္ ေလယာဥ္ေမာင္းႏွင္ေနသလိုမ်ိဳး ရသကို ခံစားႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။ ေလယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္ေမာင္းဂိမ္း ကစားျခင္းကို ဝါသနာပါသူမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႕ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တန္ဖိုးမွာ Rudder Pedals ႏွင့္ Yoke System ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္း ၆၅၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ကိုဘီႏိုးဂိမ္းစက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္ ဖုန္း ၀၉၇၃၂၂၄၉၈၉ ႏွင့္ ၂၅၆၄၁၇ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။