ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားက Conference Call ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္

ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ Ooredoo ႏွင့္ Telenor  သည္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း မိုဘိုင္းဖုန္း  ၅ လံုးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အသံ ေျပာဆိုမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ Conference Call   ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Conference Call ဆိုသည္မွာ မိုဘိုင္းနံပါတ္တစ္ခုကို ေခၚဆိုၿပီးသည့္ေနာက္ မိုဘိုင္းဖုန္းေျပာဆို ေနစဥ္အတြင္း Add Call ကိုႏွိပ္၍ အျခားေသာ မိုဘိုင္းနံပါတ္တစ္ခုကို ေခၚဆို၍ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ Conference Call ၌ မိုဘိုင္းဖုန္း နံပါတ္ ၅ ခုအထိ ထပ္မံခ်ိတ္ဆက္၍ေျပာဆိုႏိုင္ၿပီး ထပ္မံ ခ်ိတ္ဆက္၍ အသံေခၚဆိုလိုေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို Merge Call ႏွိပ္၍ ဆက္လက္ အသံုးျပဳႏိုင္ သည္ဟု Telenor ကေၾကညာထားသည္။

Conference Call အတြက္ က်သင့္ေငြကို Add Call ျပဳလုပ္သူမွ ခ်ိတ္ဆက္လိုက္သည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္း အေရအတြက္ aပၚ မူတည္၍  အသံုးျပဳခဲ့သည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္း တစ္လိုင္းခ်င္းစီ၏ က်သင့္ေသာ မိနစ္အလိုက္ ေငြေၾကးကို ေပးေဆာင္ရမည္ဟု ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ထားသည့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို Ooredoo ႏွင့္ Telenor ကေပးအပ္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း Add Call  ျပဳလုပ္သည့္ အခါ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ မုိဘိုင္းဖုန္း နံပါတ္မ်ားကိုလည္း ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ အဓိကအားျဖင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အသံေခၚဆိုမႈျပဳလုပ္၍ စကားေျပာဆိုရန္ လိုအပ္ပါက အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈကိုအသံုးျပဳရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္သည္ဟုလည္း မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းအသံုးျပဳသူမ်ားက ဆိုရွယ္ မီဒီယာ၌ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ေအာ္ပေရတာမ်ား အေနျဖင့္ Conference Call အျပင္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Call  Watting၊ Voice Mail စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳသူ နည္းပါးေနေသးသည္ဟု သိရသည္။