လုံၿခဳံေရးအတြက္ ႀကိဳးမဲ့လိႈင္းမ်ားကို တားဆီးေပးႏိုင္သည့္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ

xready_jeans_protected_by_norton_18.jpg.pagespeed.jpg

ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္ႀကီးတြင္ မထင္မွတ္ဘဲ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခိုးယူရန္ႀကံစည္မႈလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ anti-virus ကုမၸဏီ Norton မွ ႀကိဳးမဲ့လိႈင္းမ်ားကို တားဆီးႏိုင္သည့္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီကို ဖန္တီးခဲ့သည္။

အဆိုပါဂ်င္းေဘာင္းဘီသည္ RFID နည္းပညာအသုံးျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားအျပင္ အျခားေငြေပးေခ်မႈကတ္မ်ားကို ေဘာင္းဘီအိတ္ကပ္အတြင္း ထည့္သြင္းထားပါက တိုက္ခိုက္ခံရမည့္ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္။ ၎ဂ်င္းေဘာင္းဘီဒီဇိုင္းကို အြန္လိုင္းတြင္ အဝတ္အစားေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီ Betabrand မွျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး ေရဒီယိုလိႈင္းမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ေငြျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အထည္မ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ Norton ႏွင့္ Betabrand ကုမၸဏီတို႔သည္ အဆိုပါနည္းပညာအသံုးျပဳထားသည့္ ဂ်င္းေဘာင္းဘီအျပင္ ဘေလဇာကုတ္အက်ႌကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္  ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေရာင္းခ်ေပးသြား
မည္ျဖစ္သည္။

ဂ်င္းေဘာင္းဘီကို ေဒၚလာ ၁၅၁ ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘေလဇာကုတ္အက်ႌကို ေဒၚလာ ၁၉၈  ျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။
– စိုးထက္
Ref: Coolest-Gadgets