အျပည့္အဝ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ေမာင္းသူမဲ့ ကားကို Google ပြဲထုတ္ျပသ

10390433_10152587546962825_750991977685203114_n.jpg

ေမလက ပထမဦးဆံုး မိတ္ဆက္ျပသခဲ့သည့္ ယာဥ္ႏွင့္ လံုးဝကြဲျပားျခားနားၿပီး အျပည့္အဝ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေမာင္းသူမဲ့ကား၏ ပထမဦးဆံုး ေရွ႕ေျပးပံုစံကို Google ကုမၸဏီက ပြဲထုတ္ျပသခဲ့သည္။

Google သည္ ေမာင္းသူမဲ့ကား စီမံကိန္းကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ၎သည္ Google X သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္း၏ ပထမဦးဆံုး ပဏာမေျခလွမ္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ Google သည္ စမတ္မ်က္မွန္ျဖစ္ေသာ Google Glass ႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ရွာေဖြျခင္းအတြက္ အလြန္ေသးငယ္သည့္အမႈန္မ်ား (nanoparticles) တို႔အပါအဝင္ စီမံကိန္း မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။

အသစ္ထပ္မံမိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည့္ Google ေမာင္းသူမဲ့ကား ေရွ႕ေျပးပံုစံတြင္ လမ္းကို ျမင္ေတြ႕ေစႏိုင္မည့္ ပစၥည္းကိရိယာတစ္မ်ိဳးအား ကား၏ထိပ္ဘက္ပိုင္းတြင္ တပ္ဆင္ထားျခင္း အပါအဝင္ အေျပာင္းအလဲ အခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ ကားကို စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္စဥ္တြင္ ဂက္စ္ႏွင့္ ဘရိတ္ေျခနင္း ကဲ့သို႔ေသာ manual control မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ဟု Google မွ ဆိုခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ ကိုယ္ပိုင္ ေရွ႕ေျပးပံုစံမ်ားကို ဖန္တီးလ်က္ရိွေနသလို လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြက္ ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ားကို ေစ်းကြက္သို႔ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ကားကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း Google မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: CNET