ႏွစ္သစ္ကူးအထူး အစီအစဥ္ အျဖစ္ သင္တန္းေၾကး ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ် လက္ခံမည္

Y-Max တြင္ ႏွစ္သစ္ကူး အထူးအစီအစဥ္ အျဖစ္ Linux Networking Course ႏွင့္ CCNA Course တို႔အား ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း Discount ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
သင္တန္းတြင္ Linux Networking ပိုင္းကို အေျခခံမွစတင္ကာ Advanced Level အထိ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက Linux Network Engineer တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Course တြင္သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ Introduction to Linux OS, Linux file system, Linux shell and Shell Script, Linux OS ေပၚတြင္ Software တင္နည္းမ်ားကို အဆင့့္ဆင့္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး Linux OS တြင္ Network ခ်ိတ္ဆက္ပံု၊ Linux OS ႏွင့္ Microsoft OS တို႔ Network ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး File sharing ျပဳလုပ္ပံု မ်ားကိုပါ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။
Cisco သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအတိုင္း CCNA/CCNP လက္မွတ္ရ ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္ ဦးစီးသင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး Real Cisco Switch / Cisco Router မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီ လက္ေတြ႕ ျပဳလုပ္ ရမည္ျဖစ္သည္။ တက္ေရာက္လုိသူမ်ား အေနျဖင့္ Y-Max Professional Training Center ဖုန္း- ၂၂၄၀၅၆၊ ၀၉၇၃၁၈၄၆၂၈ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္သည္။