လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေသာ ေျမစီမံဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကို အြန္လိုင္းမွ ေဆာá€

Photo1.jpg

လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေသာ ေျမစီမံဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို အြန္လိုင္းမွ  ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ေျမပံုကူးျခင္းကို Pilot Project အျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လမွ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၁၅) ၿမိဳ႕နယ္ကို GIS စနစ္သို႔ေျပာင္းလဲၿပီး မၾကာမီ အြန္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ Pilot Project အျဖစ္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္အား ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီလဆန္းတြင္ စတင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန၊ ဌာနမွဴးဦးသန္းလြင္ဦးကေျပာသည္။ 

ေျမသည္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းျဖစ္ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အဆင့္မ်ား မ်ားျပားျခင္း၊ ေျမစီမံ အမႈအခင္းမ်ားမွာ႐ႈပ္ေထြးမႈရွိျခင္း၊ အျခားဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ေျမပံုကူးျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားကိုသာ ေရွးဦးစီမံခ်က္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေဆာက္အဦ ေဆာက္ရန္ ေျမပံုကူးျခင္း၊ အေဆာက္အအံု အႀကီးစား ျပင္ဆင္ခြင့္ ေျမပံုကူးျခင္း၊ ဘဏ္ေခ်းရန္ ေျမပံုကူးျခင္း၊ ၿခံစည္း႐ိုးကာရန္ ေျမပံုကူးျခင္း၊ အဝီစိတြင္းတူးရန္ ေျမပံုကူးျခင္း၊ မွတ္တမ္း တင္ထားရန္ ေျမပံုကူးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လမွ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိသည့္ ေျမအမည္ေပါက္ ကိုယ္တိုင္ မွ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေျမပံုကူးအမႈတြဲမ်ား၊ ေျမအမည္ေပါက္ စိစစ္ျခင္းတို႔အား အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ www.ycdc.gov.mm သို႔ ဝင္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ေလွ်ာက္ထားသည့္ အမႈတြဲေပါင္း ၁၂၉၄၄ တြဲကို ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေျမအမည္ေပါက္ ကိုယ္တိုင္မွ ေျမပံုကူးႏွင့္ေျမတိုင္းတာျခင္း ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈ အျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။