တည္ေနရာမ်ားတြင္ tweet မ်ားထည့္သြင္းရန္ Twitter ႏွင့္ Foursquare ပူးေပါင္းဖြယ္ရွိ

twitter.jpg

Twitter ႏွင့္ Foursquareသည္ tweet မ်ားတြင္ တည္ေနရာ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းရန္ လာမည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားဖြယ္ ရွိေၾကာင္း Business Insider မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အကယ္၍ Twitter အေနျဖင့္ အဆိုပါ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက Foursquare အေနျဖင့္tweet မ်ားအတြက္ တည္ေနရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Business Insider မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ပူးေပါင္းမႈကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ စတင္သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း ၎တည္ေနရာ အေျခစိုက္ feature မ်ားကို ပထမ သုံးလအတြင္း ျဖန္႔ခ်ိေပးဖြယ္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ Twitter သည္တည္ေနရာ အေျခစိုက္ feature မ်ားကို ထည့္သြင္း ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး သုံးစြဲသူက ၎ဝန္ေဆာင္မႈကို sign up ျပဳလုပ္သည့္အခါ တည္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ သုံးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ တည္ေနရာႏွင့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ မ်ားကိုလည္း ေဝမွ်ႏိုင္သည္။ ထိုဝန္ေဆာင္မႈတြင္ Twitter  က  tweet မ်ားအတြက္ တည္ေနရာ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစုံကို ေထာက္ပံ့ထားျခင္း မရွိေပ။ Foursquare သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစတင္၍ သုံးစြဲသူမ်ားက ၎၏မိုဘိုင္း app ကုိအသုံးျပဳၿပီး ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေတြ႕ရွိထားသည့္ တည္ေနရာမ်ားကို check-in ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလက Foursquare သည္ နည္းဗ်ဴဟာကို အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲသည့္ အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ check-in သီးသန႔္ app ကို Swarm ဟူ၍ အမည္ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ Swarm app သည္ ေဒသတြင္း ရွာေဖြမႈမ်ားစြာႏွင့္ သုံးစြဲသူ၏ တည္ေနရာအျပင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ မ်ားစြာကို အေျခခံ၍ content မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ အာ႐ုံစိုက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Ref : CNET