ထုိင္းႏုိင္ငံ Thammasat University မွ ပညာသင္ဆုမ်ား

Thammasat-University.jpg

Thammasat Unviersity သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိၿပီး ဘြဲ႕ဒီဂရီအတန္းမ်ား၊ မာစတာႏွင့္ ပါရဂူအတန္းမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္သြားရန္ရွိသည္။ အာဆီယံ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာသင္ႏွစ္ ေလးႏွစ္စလံုးအတြက္ ေက်ာင္းလခ အျပည့္အဝ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဌာနတစ္ခုတြင္ ပညာသင္ဆု ၃ ဆု ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုေပးအပ္ရာတြင္  လက္ရွိ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား အထက္တန္းေက်ာင္း ၿပီးေျမာက္သူ (သို႔မဟုတ္) အသိအမွတ္ျပဳ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ အဆင့္တူညီေသာ အတန္းတစ္ခုခု ၿပီးဆံုးထားသူ ျဖစ္ရမည္။

ေက်ာင္းမတက္ေရာက္မီ အထက္တန္း ေအာင္လက္မွတ္ လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ျဖစ္ရမည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္ရမည္။ သခ်ၤာ အေျခခံေက်ာင္း ရွိရမည္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာသန္စြမ္းရမည္။

ေလွ်ာက္ထားမႈ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ေရး၊ ေျဖ၊ ႏႈတ္ေျဖတြင္လည္းေအာင္ျမင္မွသာ ပညာသင္ဆုရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ေရးေျဖျဖစ္ေသာ SAT စာေမးပြဲတြင္ Math+ Critical Reading ရမွတ္ ၁,၁၀၀ ႏွင့္အထက္၊ Math ရမွတ္ ၆၅၀ ႏွင့္အထက္၊ အဂၤလိပ္အရည္အခ်င္းအျဖစ္ TOEFL (iBT) ရမွတ္ ၇၉ မွတ္ႏွင့္အထက္ (သို႔မဟုတ္) IELTS ရမွတ္ ၆.၅ ႏွင့္အထက္ ရရွိရမည္။ ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္း ေျဖဆိုထား ျခင္းျဖစ္ရမည္။ အင္တာဗ်ဴးအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေမးျမန္းမည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပတ္စ္ပို႔ႏွင့္ ေထာက္ခံ စာ ႏွစ္ေစာင္ပါပူးတြဲ ေပးပို႔ရမည္။

အေသးစိတ္ သိရွိလိုသူမ်ားသည္ [email protected] သို႔ အီးေမးလ္ပို႔၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ http://www.be.econ.tu.ac.th တြင္ လည္းေကာင္း ေလ့လာႏုိင္သည္။

Graduate Study Program

ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ MEcon (International Program) (သို႔မဟုတ္) Ph.D (International Program) ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပ႐ိုဂရမ္ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအျပည့္အစံု ျဖည့္စြက္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ မာစတာတန္း ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ တရားဝင္ ျပန္ဆုိထားေသာ ဘြဲ႕လက္မွတ္ႏိုႀတီ၊ ပါရဂူ တန္း ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ တရား၀င္ျပန္ဆုိထားေသာ မာစတာဘြဲ႕လက္မွတ္ ႏုိႀတီ GRE, TOEFL, IELTS စသည့္ အဂၤလိပ ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္း လက္မွတ္ ေထာက္ခံစာႏွစ္ေစာင္၊ တစ္ေစာင္သည္ တကၠသိုလ္ပညာေရး ဘက္ဆုိင္ရာမွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဆီမွ ရယူရမည္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံသားကတ္ သို႔မဟုတ္ ပတ္စ္ပို႔ မိတၱဴ၊ အစိုးရေဆး႐ံုတစ္ခုခုမွ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးခ်က္၊ေထာက္ခံစာႏွစ္ေစာင္သည္ သင္၏ေလွ်ာက္ထားမႈကို ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ၿပီး သင္၏ ပညာေရး စြမ္းရည္ မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ပံုေဖာ္ေပးႏုိင္မႈ ရွိရမည္။ သင့္အား ေထာက္ခံစာေရးေပးမည့္ သူမ်ားအား ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား၍ အခ်ိန္ေပးကာေရးသားေစသင့္သည္။

ပညာသင္ဆု အေၾကာင္းစံု စမ္းႏုိင္မည့္လိပ္စာ

scholarship-positions.com