ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Facebook သံုးစဲြသူဦးေရ ၃ သန္းရိွလာ

finish.jpg

ကမၻာ့လူသံုးအမ်ားဆံုး လူမႈေရးကြန္ရက္ျဖစ္သည့္ Facebook ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အသံုးျပဳသူဦးေရသည္ ၃ သန္း ျပည့္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ Marketing ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Amara Digital Marketing Agency မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Facebook သံုးစဲြသူဦးေရသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက တစ္သန္းသာ ရိွခဲ့ရာမွ တစ္ႏွစ္အတြင္း သံုးဆ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းရိွ Facebook သံုးစဲြသူ ၃ သန္းအနက္ ၂.၈ သန္းသည္ မုိဘိုင္းထုတ္ကုန္မ်ားေပၚမွတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္အေရအတြက္မွာ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ အသံုးျပဳၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ မုိဘိုင္းထုတ္ကုန္ ၂.၈ သန္းအနက္ Android ဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳသူ ဦးေရမွာ ၂.၆ သန္းရိွသည္။

Facebook သံုးစဲြသူ ၃ သန္းအနက္ ၁.၈၆ သန္း (၆၂ ရာခုိင္ႏႈန္း) မွာ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ၿပီး ၁.၀၈ သန္း (၃၆ ရာခုိင္ႏႈန္း) မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္သည္။ က်န္ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ႏွစ္သက္ရာ လိင္အမ်ဳိးအစားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အသံုးျပဳၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ Facebook သံုးစဲြသူ ပမာဏသည္ မုိဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈ ျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ တုိးတက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းမွ Facebook သံုးစဲြသူမ်ားအနက္ အသက္ ၂၀ မွ ၃၀ ႏွစ္ၾကား သံုးစဲြသူဦးေရမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း သံုးစဲြသူ အေရအတြက္၏ ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွသည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ အသံုးျပဳသူဦးေရမွာ ၃၈၀,၀၀၀ ရိွေသာ္လည္း အသက္ ၅၀ မွ ၆၅ ႏွစ္ၾကား သံုးစဲြသူဦးေရမွာ အနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳသူ ၈၈,၀၀၀ သာ ရိွသည္ဟု အထက္ပါ ေအဂ်င္စီမွ သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ Facebook အသံုးျပဳသူအေရအတြက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း သံုးဆ ျမင့္တက္လာျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Amara Digital Marketing Agency မွ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ေဒၚခ်မ္းေျမ့ခုိင္က

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အတြက္ေတာ့ Facebook မွာ သံုးစဲြမႈမ်ားလာတာဟာ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး နယ္ပယ္တစ္ခု တုိးလာတာပါပဲ။ ျပည္တြင္းက လူေတြရဲ႕ အႀကိဳက္ကုိ နားလည္ၿပီး Social Media ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးႏုိင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက ၿပိဳင္ဘက္ေတြထက္ တစ္ပန္းသာပါတယ္” ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။