ခရစၥမတ္အႀကိဳ Sony Playstation ႏွင့္ Microsoft XBOX ဂိမ္းစက္မ်ားကို အထူးပ႐ိုမိုးရွင္းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္

ChristmasPlayStation-4-and-3.jpg

ခရစၥမတ္အႀကိဳ Sony Playstation ႏွင့္ Microsoft XBOX ဂိမ္းစက္မ်ားကို အထူးပ႐ိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

PS4 (500GB), PS3 Super Slim (500GB) ODE version, PSP 3000 (system 6.60 pro), PS Vita 2000(1GB) ႏွင့္ XBOX 360 E with Kinect (500GB) RGH version မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဂိမ္းစက္မ်ားကို ယခင္ေရာင္းေစ်းမ်ားထက္ ေစ်းေလွ်ာ့ကာ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

PS4 မွလြဲ၍ က်န္ console မ်ားကို လက္ေဆာင္ပစၥည္းႏွင့္ ဂိမ္းေခြမ်ားေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။ PHYO IT PLAZA (MOBILE, CAMERA, GAME) ဖုန္း ၀၂-၃၃၄၃၁ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။