အေဝးေျပးခရီးစဥ္မ်ား အြန္လိုင္းမွ ၾကည့္႐ႈဆက္သြယ္ႏိုင္

Car1.jpg

အေဝးေျပးခရီးစဥ္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အြန္လိုင္းမွ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ eGovernment လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ ဌာနမွဴး ဦးခ်ဳိထြန္းေအာင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

www.ycdc.gov.mm မွတစ္ဆင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ ေရာက္ၿပီး ပင္မစာမ်က္ႏွာ၏ ေအာက္ေျခတြင္ အေဝးေျပးခရီးစဥ္မ်ား ေနရာမွတစ္ဆင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေအာင္မဂၤလာ အေဝးေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္း၊ ဒဂံုဧရာ အေဝးေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္း တို႔တြင္ အသီးသီးေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ခရီးစဥ္မ်ားအား အဆိုပါဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။