ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အတြက္ ADB မွ Yoma Strategic Holdings ထံသို႔ ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေပးမည္

adb1.jpg

ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ က႑မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ADB (Asian Development Bank) မွ Yoma Strategic Holdings ထံသို႔ ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑အတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေရရွည္ေခ်းေငြ လိုအပ္ခ်က္ကို ADB ၏ ေခ်းေငြက ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ ဟုဆိုသည္။ ေခ်းေငြ ကို Yoma အား ADB မွ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား တစ္ခုခ်င္းလုပ္ကိုင္ရန္ အသုတ္ ၂ သုတ္ခြဲၿပီး ေခ်းေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမအသုတ္ ေခ်းေငြကို မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္၊ အေအးခန္း သိုေလွာင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ကုန္စည္ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္၊ ယာဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္း ေခတ္မီေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအသုတ္ကို ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရး၊ ကုန္စည္ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားေသာ က႑မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။