၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ The AMCHAM Myanmar Chapter Scholarship Program ကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘြဲ႕ႀကိဳ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္á€

AMCHAM.jpg

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူငယ္မ်ား အနာဂတ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြက္ ပညာေရး၏ အေရးပါမႈကို တိုးတက္ျမင့္မား လာေစရန္ The American Chamber of Commerce သည္ ပညာေရး၏ အေရးပါမႈကို ဂ႐ုျပဳ လ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘြဲ႕ႀကိဳ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားအား ပညာသင္ႏွစ္မ်ား အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္ရန္ The AMCHAM Myanmar Chapter Scholarship Program ကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ျမန္မာ့ အသိုင္းအဝုိင္းအား အက်ဳိးျပဳေပး ႏုိင္မည့္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ အ လုပ္အင္အားစု ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၀ ဦး အား ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပညာသင္ဆု ေထာက္ပံ့ေၾကး ပမာဏမွာ တစ္ႏွစ္ကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀၀ ျဖစ္၍ ပထမပညာသင္ကာလႏွင့္ ဒုတိယပညာသင္ကာလတြင္ ၂ ႀကိမ္ ခြဲၿပီး ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူသည္ ၎၏ ပထမႏွစ္ သင္တန္းကို ေအာင္ျမင္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယႏွစ္ကို ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရ၍ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ထားသူ ျဖစ္ရ မည္။ ဘာသာရပ္ နယ္ပယ္အားလံုးမွ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္သည္။ အဓိကဦးစားပးမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ Computer Science, Chemistry, International Relations, Industrial Chemistry, Mathematics, Physics ဘာသာရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားမည့္သူသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီ ဖင္ဘာ ၃၁ ရက္တြင္ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္သူ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား သာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိမည္ ျဖစ္ သည္။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ဝိဇၨာဘာ သာရပ္မ်ားျဖစ္လွ်င္ ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ေသာ စာေမးပြဲတြင္ စုစုေပါင္းရ မွတ္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ သိပၸံဘာ သာရပ္အတြက္ စုစုေပါင္း ပ်မ္းမွ် ရမွတ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိရမည္ ျဖစ္ သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ပညာသင္ဆု ရရွိထားသူ (သို႔) အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုမွ ပညာသင္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ထားျခင္း ခံရသူမ်ား မျဖစ္ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ မိသားစု၏ တစ္လဝင္ေငြသည္ က်ပ္ ၅၀၀,၀၀၀ အထက္ မေက်ာ္လြန္သူ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ပူးတြဲ တင္ျပရမည့္ အေထာက္အထားမ်ားမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေပၚလြင္ေအာင္ ေရးသားထားေသာ အက္ ေဆးတစ္ပုဒ္ (လူေတြ႕၊ ႏႈတ္ေမးတြင္ အဂၤလိပ္လို ေမးျမန္းမည္ ျဖစ္သည္)၊ မိမိ၏ စာေမးပြဲတြင္ ရရွိေသာ အဆင့္၊ စုစုေပါင္းပ်မ္းမွ် ရမွတ္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆု ရရွိထားေသာသူ မ်ားသည္ ေနာက္ပညာသင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ဆုကို ဆက္လက္ ရရွိရန္ အတြက္ စာသင္ႏွစ္ မစမီ ၁ လအလိုတြင္ AMCHAM သို႔ မိမိ၏ စာေမးပြဲတြင္ ရရွိေသာ အဆင့္၊ စုစုေပါင္း ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ႏွင့္ အတူ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပညာသင္ ဆု ဆက္လက္ ခ်ီးျမႇင့္ရန္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထား လိုေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သည္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေရးရာႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားဌာန (AE-1,2) တြင္ ထုတ္ယူႏုိင္သည္။ ဖုန္း-၅၃၄၀၉၈ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္း ေမးျမန္းႏုိင္သည္။