အျမန္စနစ္ျဖင့္ အားသြင္းေပးႏုိင္သည့္ Power Bank

Power-Bank.jpg

ဖုန္း၊ MP3, MP4, PSP, PDP ႏွင့္ GPS စသည့္ လွ်ပ္စစ္အားသံုးပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳရင္း မီးမရွိေသာ ေနရာမ်ိဳးတြင္ ဓာတ္ခဲကုန္ေသာအခါမ်ိဳး၌ ပံုမွန္စနစ္ျဖင့္သာမက အျမန္စနစ္ျဖင့္ပါ ျပန္လည္ အားသြင္းႏုိင္မည့့္
micro power အမွတ္တံဆိပ္ Power Bank တစ္မ်ိဳး ဝင္ေရာက္လာသည္္။ DC 5 V Output ကို 1 Ampere ႏွင့္ 2 Ampere ႏွစ္မ်ိဳး USB ေပါက္ျဖင့္ အထြက္ေပးထားသည္္။ ပံုမွန္ 1 Amp ျဖစ္ၿပီး အျမန္အတြက္ 2 Amp ျဖင့္ အားသြင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 30000mAh ရွိၿပီး အထဲမွဓာတ္ခဲအားကို Power Indicator ျဖင့္ ျပသေပးႏုိင္ၿပီး DC 5 V ျဖင့္အားျပန္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ iPhone ကို သံုးႀကိမ္ခန္႔အထိ အားျပန္ျဖည့္ေပးႏုိင္ သည္။ LED ဓာတ္မီးငယ္အျဖစ္ပါ သံုးႏုိင္ၿပီး တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၁၇,၀၀၀ ျဖစ္သည္။ ေတာင္ဝင္စင္တာ ဒုတိယထပ္ အမွတ္ ၃၀၇၅ ဖုန္း ၈၆၀၀၀၀၉ (လိုင္းခြဲ-၃၀၇၅) ႏွင့္ ၀၉-၄၂၁၁၁၄၆၈၀ ၌ ဆက္သြယ္
ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။