နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သိပၸံမ်ား ဖြင့္လွစ္á€

ေက်ာင္းျပင္ပ  ပညာေရးတိုးတက္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနေသာ္လည္း ပညာသင္ၾကားမႈထက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ အေရအတြက္သည္လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နည္းတူ တိုးပြားလွ်က္ ရွိသည္ဟု သမၼတ႐ုံး​ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးတင္ႏိုင္သိန္းက ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း၌ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာျမန္မာ ႏိုင္ငံေဒသအႏွ႔ံတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သိပၸံမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရး ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝး အခမ္းအနားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲ ဖြံံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား တြင္  နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးပညာ  ကၽြမ္းက်င္ေသာ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္လာသလို အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာေက်ာင္းမ်ား၊ သိပၸံမ်ားကို ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းတက္ႏႈန္း ျမင့္မားေအာင္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းအခမဲ့ ပညာေရး၊ ေထာက္ပံ႔ေၾကး မ်ား အျပင္ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးတိုး တက္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ္လည္း ပညာသင္ၾကားမႈထက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူအေရအတြက္သည္ လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္နည္းတူ တိုးပြားလ်က္ရွိသျဖင့္ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ Vocational Training ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ Task Force အဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္ေသာ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား သြားေရာက္၍ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ား အရ ေဆာင္ ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသ၏ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ လိုအပ္ခ်က္အရ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ကို Skill Structure ကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း” ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ပိုမိုရရွိေစေရးအတြက္ပါ အ ေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ရန္ အတြက္ လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ THS ႏွင့္ နည္းပညာ ေကာလိပ္ တို႔တြင္ အသက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂နာရီ က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သိပၸံႏွင့္နည္း ပညာဝန္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ မီဒီယာမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာကိုကိုဦးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။