ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ အလွကုန္လုပ္ငန္း အတတ္ပညာ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္

20140628_105005.gif

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အလွကုန္လုပ္ငန္း အတတ္ပညာ Certificate in Cosmetic Technology သင္တန္းကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သင္တန္းကာလမွာ ၃ လ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ မွ ၂၄ ရက္အထိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ထုတ္ယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ သင္တန္းတြင္ တကၠသိုလ္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည့္အျပင္ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အျခားဌာနမ်ား တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ ျဖစ္ပါက ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၏ တက္ေရာက္ ခြင့္ ျပဳဳေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ပါရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္သည္။